In 5 stappen uitgelegd.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt er gekeken welke problemen er precies spelen en of de wensen van de school en het aanbod van GISSKID op elkaar kunnen worden afgestemd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt het begeleidingstraject geschetst:

– vaststellen van de beginsituatie, de doelen en de begeleidingsvorm;

– doornemen van het begeleidingstraject met de leerkracht en de groep;

– (vervolgstappen worden steeds afgestemd op de ontwikkelingen in de groep);

– na goedkeuring van alle partijen zal de begeleiding van start gaan.

Kennismakingsactiviteit

Bij de start van het begeleidingstraject wordt de groep betrokken: welke problemen ervaart de groep en wat wensen zij. Aan de hand van een aantal kennismakingsactiviteiten worden de groepsdynamiek en de fase van waarin de groep zich bevindt in kaart gebracht. Om een compleet beeld te vormen over de juiste begeleiding worden deze activiteiten gefilmd. Hierbij hanteert GISSKID de richtlijnen van de privacywet AVG en de gedragscode voor Video Interactie Begeleiding. De beelden worden alleen gebruikt voor reflectiegesprekken met de leerkracht en/of de groep.

Begeleiding

De frequentie en duur van de begeleiding hangt af van de processen die zich in de groep gaan afspelen en varieert van 6 tot 10 weken. De begeleiding vindt plaats in de klas. De begeleidingsmomenten worden in onderling overleg vastgesteld.

Evaluatie

Tijdens het begeleidingstraject vindt er na iedere bijeenkomst een tussentijdse evaluatie plaats, waarin samen met de leerkracht en de groep wordt gekeken naar het verloop van het proces. Aan het eind van het traject zal er een eindevaluatie plaatsvinden met alle betrokkenen.